วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 2/2567


  • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 2/2567 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน โดยการประชุมมีวาระพิจารณาประกอบด้วย ขอความเห็นชอบปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ราย (ครั้งที่ 3) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 และขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) จัดขึ้น ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 01, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม