อบรมในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม


  • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนู บุญญานุวัตร อดีตผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง “รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักรูปแบบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้นักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามรูปรูปแบบที่ถูกต้องของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่หลากหลาย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 3013 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Feb 04, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม