ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการงานบัณฑิตศึกษา


  • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมด้วยอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการงานบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก(317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Feb 04, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม