จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 1/2567 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม


  • วันที่ 31 มกราคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 1/2567 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาประกอบด้วย ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 ราย (ครั้งที่ 2), ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 10 ราย (ครั้งที่ 2), ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และรายชื่อวิทยากรบรรยายพิเศษเสริมรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566, ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการสอบ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ เค้าโครงการค้นคว้าอิสระ สอบวิทยานิพนธ์ และสอบการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ราย, ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 9 ราย, ขอความเห็นชอบการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 ราย จัดขึ้น ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 31, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม