ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง“การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ สาขาการบริหารการศึกษา


  • ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง“การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 มกราคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ” จัดขึ้น ณ โรงแรมกนกกาญจน์ ตำบล ปากแพรก อำเภอ เมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 26 มกราคม 2567 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะ ในการให้ความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 27, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม