นายณัฐคณิน แสงงาม รหัส 76277028 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2”


  • #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา # นายณัฐคณิน แสงงาม รหัส 76277028 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2” #โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน กรรมการสอบ (อาจารย์ที่ปรึกษา) รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์ กรรมการสอบ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) #ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #บัณฑิตวิทยาลัย 0 3532 2083 ,06 2651 0092 https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 17, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม