นางสาวรรินธร อุณหะ รหัส 76377045 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้


  • #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต #ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน #นางสาวรรินธร อุณหะ รหัส 76377045 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 16, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม