วันที่ 12 มกราคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2565 จำนวน 6 ราย


  • วันที่ 12 มกราคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2565 จำนวน 6 ราย โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ผศ.ดร.สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน และผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง โดยมีนักศึกษาเข้าสอบประกอบด้วย น.ส.วรรณิษา ธาระมัตร ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ แนวทางการพัฒนาสุขภาพองค์การของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 น.ส.ปิยฉัตร คลังเจริญลาภ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์การคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 น.ส.พัชรพร เปียงาม ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ แนวทางการเสริมสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นายสถาพร มากมี ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น.ส.อรชา คงศิลา ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ แนวทางการนำนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และน.ส.อรอุมา ชุ่มชิต ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ แนวทางการบริหารความขัดแย้งในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการสอบ ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบ ZOOM MEETING

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 16, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม