วันที่ 12 มกราคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ราย


  • วันที่ 12 มกราคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ราย โดยมีคณะกรรมการสอบประกอบด้วย ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ผศ.ดร.สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง และอาจารย์ ดร.วีรภัทร ภัทรกุล โดยมีนักศึกษาเข้าสอบประกอบด้วย นายอธิบ โพทอง ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ รูปแบบการสอนงานแบบออนไลน์แบบหุ้นส่วนความร่วมมือของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินการสอบ ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบ ZOOM MEETING

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 16, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม