นายศุภกิจ เอี่ยมวิจารณ์ รหัส 76377114 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได้ดำเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภู


  • #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพะรนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต #ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม # นายศุภกิจ เอี่ยมวิจารณ์ รหัส 76377114 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได้ดำเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ เป็นประธานการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณธร หอมบุญมา เป็นกรรมการสอบ(อาจารย์ที่ปรึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน เป็นกรรมการสอบ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) #ณ ห้อง 30213 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 16, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม