พันเอก (พิเศษ) กิติพงษ์ ศรีนันทลักษณ์ รหัส 76377102 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได้ดำเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่ชุมชนซอยต้นไทร ตำบลไผ่ลิง


  • #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพะรนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต #ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม # พันเอก (พิเศษ) กิติพงษ์ ศรีนันทลักษณ์ รหัส 76377102 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได้ดำเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่ชุมชนซอยต้นไทร ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ เป็นประธานการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณธร หอมบุญมา เป็นกรรมการสอบ(อาจารย์ที่ปรึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน เป็นกรรมการสอบ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) #ณ ห้อง 30213 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 16, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม