วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “อาวุธปืน การครอบครอง การใช้ และแนวทางการป้องกันการก่ออาชญากรรม โดยใช้อาวุธปืน”


  • วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “อาวุธปืน การครอบครอง การใช้ และแนวทางการป้องกันการก่ออาชญากรรม โดยใช้อาวุธปืน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจากนายนัทธี บ่อสุวรรณ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นายปองสันติ์ จันทร์จำรูญ ร้านปืนจันทร์จำรูญ เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการครอบครอง และการใช้อาวุธปืน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการก่ออาชญากรรมโดยใช้อาวุธปืน เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการครอบครอง การใช้ และแนวทางการป้องกันการก่ออาชญากรรมโดยใช้อาวุธปืน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Dec 03, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม