ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


  • วันที่ 4 พฤศจิกายน หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดดยมี ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสุตรเป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับ การติดตามนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ การติดตามการจัดการเรียนการสอน การเสนอวันจัดสอบวิทยานิพนธืนักศึกษา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Nov 04, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม