วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ราย


  • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ราย 1.นายกฤษณะ กันอ่ำ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น โดยมีคณะกรรมการสอบประกอบด้วย ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย (ประธานกรรมการสอบ) ผศ.ดร.สำเริง อ่อนสัมพันธ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา (กรรมการสอบ) ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง (กรรมการสอบ) และผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน (กรรมการสอบและเลขานุการ) 2.นางสาวสิริญญา โกษะ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีคณะกรรมการสอบประกอบด้วย ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย (ประธานกรรมการสอบ) ผศ.ดร.สำเริง อ่อนสัมพันธ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา (กรรมการสอบ) ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ (กรรมการสอบ) ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน (กรรมการสอบและเลขานุการ) 3.นายพชฏ นรสิงห์ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ รูปแบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการสอบประกอบด้วย ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย (ประธานกรรมการสอบ) ผศ.ดร.สำเริง อ่อนสัมพันธ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน (กรรมการสอบ) ดร.วีรภัทร ภัทรกุล (กรรมการสอบ) ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง (กรรมการสอบและเลขานุการ)

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Nov 30, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม