ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร


  • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมี รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย การชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานของหลักสูตร การกำกับควบคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง 30213 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Nov 30, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม