#บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต #ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ #นางปริณดา บรรดาศักดิ์ รหัส 76477056 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบการค้นคว


  • #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต #ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ #นางปริณดา บรรดาศักดิ์ รหัส 76477056 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครสวรรค์” #โดยมี อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี กรรมการสอบ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี รามนัฏ กรรมการสอบ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) #ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #บัณฑิตวิทยาลัย 0 3532 2083 ,06 2651 0092 https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Nov 28, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม