#บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต #ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ #นางสาวพชร ศรีเมือง รหัส 76177070 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบค้นคว้าอิสร


  • #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต #ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ #นางสาวพชร ศรีเมือง รหัส 76177070 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง (Philips) ในจังหวัดปทุมธานี” #โดยมี อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ประธานกรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน กรรมการสอบ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล กรรมการสอบ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) #ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #บัณฑิตวิทยาลัย 0 3532 2083 ,06 2651 0092 https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Nov 27, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม