#บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต #ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ #นายนิติพงษ์ สุวรรณศร รหัส 76177054 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพน


  • #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต #ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ #นายนิติพงษ์ สุวรรณศร รหัส 76177054 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการธุรกิจรถเช่าของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลิช จำกัด (มหาชน)” #โดยมี อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง กรรมการสอบ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล กรรมการสอบ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) #ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #บัณฑิตวิทยาลัย 0 3532 2083 ,06 2651 0092 https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Nov 27, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม