วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2565 เข้าร่วม กีฬานักศ


  • กีฬานักศึกษาสัมพันธ์ บริหารการศึกษา 3 สถาบันครั้งที่1 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2565 เข้าร่วม กีฬานักศึกษาสัมพันธ์ บริหารการศึกษา 3 สถาบันครั้งที่1 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬานักศึกษาสัมพันธ์ บริหารการศึกษา 3 สถาบันครั้งที่ 1ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ประธานหลักสูตรบริหารการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่อประธานในพิธี โดยมีหลักสูตรบริหารการศึกษาทั้ง 3 สถาบันที่เข้าร่วมในกิจกรรมกีฬานักศึกษาสัมพันธ์ บริหารการศึกษา 3 สถาบันครั้งที่ ๑1 ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมทั้งยังมีรองคณบดี, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่และนักศึกษาหลักสูตรบริหารการศึกษาทั้ง 3 สถาบันเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ภาพถ่ายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภณ หรรษกรคณโชค และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2565

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Sep 09, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม