วันที่ 3 กันยายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรม สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในหัวข้อ “รายงานโครงการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา”ของนักศึกษาหลักสูตรประก


  • วันที่ 3 กันยายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรม สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในหัวข้อ “รายงานโครงการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา”ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานกล่าเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี และ อาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน เป็นวิทยากร วิพากษ์ผลงานของนักศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษานำเสนอ ณ ห้องประชุม204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Sep 05, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม