วันที่ 30 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาจีน)


  • วันที่ 30 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาจีน) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงานแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนักศึกษา และแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ในหลักสูตร และข้อมูลเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Sep 05, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม