อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย(Human Subjects Protection-Standard Course)”สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


  • วันที่ 26 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย(Human Subjects Protection-Standard Course)”สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ผ่านระบบ Zoom Meeting วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยในด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Sep 04, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม