บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายชนพล รุจิขวัญ รหัส 76477004 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์


  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายชนพล รุจิขวัญ รหัส 76477004 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในศตรวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน เป็นประธานกรรมการสอบ อาจารย์ ดร.วีรภัทร ภัทรกุล เป็นกรรมการสอบ(อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ เป็นกรรมการสอบ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ดำเนินการสอบ ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #โทร 03532 2083 ,06 2651 0092 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Aug 18, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม