กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา


  • วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนักศึกษาและแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาและแนะนำคณะครุศาสตจร์ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กล่าวต้อนรับนักศึกษาและแนะนำหลักการเรียนในหลักสูตร วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของบัณฑิตวิทยาลัย และทราบถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนำไปปฏิบัติในการศึกษาได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษาใหม่

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jul 30, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม