ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม


  • วันที่ 28 มิถุนายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย 1.ติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 2.การเรียนการสอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 3.การวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร จัดขึ้น ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jun 29, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม