กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ที่สร้างความสุขและสนุกให้กับผู้เรียน”


  • วันที่ 25 มิถุนายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ที่สร้างความสุขและสนุกให้กับผู้เรียน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก นายวรพล ศิริชื่นวิจิตร ครูกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายธนสรณ์ สุมังคละกุล ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นวิทยากร จุดประสงค์การจัดกิจกรรมสัมมนา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เพื่อนำไปจัดการศึกษาที่สร้างความสุขและสนุกให้กับผู้เรียน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (ห้องประชุม 317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jun 26, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม