ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะนุช นุ้ยจินดา รหัส 76477090 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”


  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะนุช นุ้ยจินดา รหัส 76477090 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง เป็นประธานกรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ เป็นกรรมการสอบ(อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ เป็นกรรมการสอบ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ดำเนินการสอบ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 3013 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #โทร 03532 2083 ,06 2651 0092 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : May 26, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม