นางสาววาริศา ทองมี รหัส 76477091 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”


  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นางสาววาริศา ทองมี รหัส 76477091 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ เป็นประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง เป็นกรรมการสอบ(อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ เป็นกรรมการสอบ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ดำเนินการสอบ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 3013 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #โทร 03532 2083 ,06 2651 0092 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : May 26, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม