นางสาวเรณู บุตรตุ้ม รหัส 76477021 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในยุคดิจิทัลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต


  • ณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวเรณู บุตรตุ้ม รหัส 76477021 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในยุคดิจิทัลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน เป็นประธานกรรมการสอบ อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ เป็นกรรมการสอบ(อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา นิยมาภา เป็นกรรมการสอบ(อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ เป็นกรรมการสอบ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ดำเนินการสอบ ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #โทร 03532 2083 ,06 2651 0092 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : May 26, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม