15 พฤษภาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้


  • 15 พฤษภาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล เป็นกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร) ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จัดขึ้น ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : May 15, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม