วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้


  • วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี เป็นกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร) ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จัดขึ้น ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : May 10, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม