วันที่ 22 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 2/2566


  • วันที่ 22 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 2/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระประชุมดังนี้ ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 14 ราย (ครั้งที่ 4), ขอความเห็นชอบรายชื่ออนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ราย (ครั้งที่ 3), ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารวิชาการ พ.ศ...., ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 2 ราย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 22, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม