วันที่ 12 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”


  • วันที่ 12 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก คุณอรนุช หงวนไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และคุณพรพรรณ เผือกผ่อง นักวิชาการ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก(ห้องประชุม 317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 12, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม