ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวเสาวนิต แก้วกระจ่าง รหัส 76377024 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา


  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวเสาวนิต แก้วกระจ่าง รหัส 76377024 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ เป็นประธานกรรมการสอบ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์ เป็นกรรมการสอบ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ดำเนินการสอบ ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #โทร0 3532 2083 ,06 2651 0092 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 01, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม