วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 บรรยายพิเศษเสริมในรายวิชากฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ


  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทวีพงษ์ รินนาศักดิ์ บรรยายพิเศษเสริมในรายวิชากฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง3013 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Feb 20, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม