วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน ผสมผสานผ่านเพลงสำหรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา”


  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นายนัฐวุฒิ สายันต์ รหัส 76377035 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน ผสมผสานผ่านเพลงสำหรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา คงเรือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรงเป็นประธานกรรมการสอบ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง เป็นกรรมการสอบ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ดำเนินการสอบ ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #โทร0 3532 2083 ,06 2651 0092 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Feb 08, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม