โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) ปีการศึกษา 2565 ระดับสำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย


  • วันที่ 23 มกราคม 2566 ผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) ปีการศึกษา 2565 ระดับสำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 30, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม