วันที่ 11 ม.ค. 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดำเนินการจัดสอบสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ราย


  • วันที่ 11 ม.ค. 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดำเนินการจัดสอบสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ อ.ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีนักศึกษาดำเนินการสอบประกอบด้วย นางสาวจีรนันท์ เจ็งเจริญ ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวภัทร์นฤน สุขมาก ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาด้วยรูปแบบการจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคกลุ่มแข่งขันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และนางสาวรัชดาภา อ่อนเงิน ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการสอบ ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 11, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม