วันที่ 10 ม.ค. 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดำเนินการจัดสอบสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ราย


  • วันที่ 10 ม.ค. 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดำเนินการจัดสอบสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง อ.ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุทธิพร บุญส่ง และรศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีนักศึกษาดำเนินการสอบประกอบด้วย นางสาวเกษณี พิมพาลัย ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนร่วมกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก นางสาวผาณิตา น้ำจันทร์ ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดกิจกรรมสะท้อนคิดผ่านวรรณกรรมพื้นบ้าน โดยใช้วิธีการสอนแบบค้นพบร่วมกับวิธีการสอนแบบทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประตูชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวพิชชา เพ็งพงษ์ ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษผ่านจินตภาพโดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายอนุพงษ์ สุขสมจิต ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงเป็นฐานร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก นางสาวลำเทียน สัทธศรี ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับการเรียนรู้นำตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชนะศักดิ์ นิระหานี ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วีการสอนสถานการณ์จำลองร่วมกับแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดจอมเกษ (ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวนภาพร เนียมสุข ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ซิปปาโมเดลร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นายนิธิศ หงษ์แปลง ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์การพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางนุสรา แสงชาติ ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การคิดเชิงนวัตกรรมโดยใช้สะเต็มและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการสอบ ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 11, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม