สอบชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 3 บท นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 06012566


  • วันที่ 6 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดสอบชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 3 บท นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการสอบประกอบด้วย ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ และผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการสอบ ณ ห้อง 3013 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 06, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม