สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 ราย


  • วันที่ 28 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท โดยมีคณะกรรมการสอบประกอบด้วย ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง อาจารย์ ดร.วีรภัทร ภัทรกุล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสอบครั้งนี้มีนักศึกษา จำนวน 7 ราย เข้าสอบ ประกอบด้วย นางสาวปิยะพร เผดิมวัฒนกุล ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ บทบาทของผู้ริหารที่ส่งผลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี นายณัฐพงศ์ สุภสุข ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แนวทางการดำเนินการรักษาความปลอดภัยนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวปฐิมาวดี สีหาบุญจันทร์ ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี นายพัศพงศ์ สังข์ประเสริฐ ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการจัดการศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 5 นายชนพล รุจิขวัญ ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แนวทางการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา นายประวิทย์ พันธ์ศรี ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และนางวาสนา ไกรสินธุ์ ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Dec 28, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม