อบรมในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ”


  • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู บุญญานุวัตร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ จุดประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพื่อสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย จัดขึ้น ณ ห้อง 3004 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Nov 19, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม