นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ออกนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร ณ สพป.สระบุรี เขต 1 และ สพม.พระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Oct 28, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม