กิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียน เหตุการณ์กราดยิงศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู”


  • วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นปีการศึกษา 2564 จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียน เหตุการณ์กราดยิงศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.อุทิศ สุภาพ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดี สำนักงานอัยการสูงสุด และอาจารย์ ดร.ปัณณธร หอมบุญมา ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ร.ม., ร.ด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อถอดบทเรียน เหตุการณ์กราดยิงศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้หลักทางอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม เพื่อให้นักศึกษา ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้หลักการ และการนำแนวทางอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคมไปใช้ จัดขึ้น ณ ณ ห้อง 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom และ Onsite

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Oct 28, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม