การตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ EdPEX ระดับสำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


  • วันที่ 20 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ EdPEX ระดับสำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม ผศ.ดร.ภัททิรา หอมหวล เป็นกรรมการ และผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่มเป็นกรรมการและเลขานุการ การตรวจประเมิน ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Oct 28, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม