ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์


  • วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และคณาจารย์ในหลักสูตรกล่าวต้อนรับและแนะนำหลักการเรียนในหลักสูตร วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของบัณฑิตวิทยาลัย และทราบถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนำไปปฏิบัติในการศึกษาได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษาใหม่

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Aug 15, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม