สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ในสาขาวิชาชีพครู


  • วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ในสาขาวิชาชีพครู ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #0 3532 2083 https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jul 11, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม