สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


  • วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #0 3532 2083 https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jul 11, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม