วันที่ 18 มิถุนายน 2565 อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ


  • วันที่ 18 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ กล่าวเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิมลพรรณ เพ็ชรสมบัติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารู้จักหลักการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ จัดขึ้น ณ ห้อง3013 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา https://www.aru.ac.th/grad/ โทร 0 3532 2083

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jun 24, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม