วันที่ 12 มิถุนายน 2565 กรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดประชุมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์ พร้อม


  • วันที่ 12 มิถุนายน 2565 กรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดย อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง และผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ ได้จัดประชุมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์ พร้อมให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ และยังให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมรับฟัง และพบปะกับนักศึกษารุ่นพี่ ณ ห้อง 30213 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา https://www.aru.ac.th/grad/ โทร 0 3532 2083

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jun 13, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม